. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR DE CULTURĂ FIZICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE
12 september 2016
Domeniu:
Viorica CALUGHER , Ecaterina LUNGU

Rezumat.
Scopul cercetării este elaborarea diagnozei cu privire la situaţia actuală a învăţământului de cultură fizică din Republica Moldova şi argumentarea unui model de dezvoltare strategică a învăţământului superior de cultură fizică din Republica Moldova în contextul procesului de integrare în spaţiul unic european. Ipoteza cercetării – prin diagnosticarea învăţământului superior de cultură fizică actual (exemplul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova) va fi posibilă elaborarea obiectivelor strategice de dezvoltare şi implementarea lor în mediul academic, în scopul dobândirii de către absolvenţii universităţii a competenţelor şi abilităţilor profesionale cerute de piaţa muncii şi se va contribui la asigurarea dezvoltării sale continue în contextul integrării europene. Metodologia cercetării ştiinţifice constituie: analiza şi generalizarea datelor, a surselor metodico-ştiinţifice, diagnosticarea. Constatări şi rezultate. USEFS este o componentă a sistemului educaţional superior din Republica Moldova, care începând cu anul 2005, a aderat la mişcarea de reformare a învăţământului universitar şi de integrare a acestuia în spaţiul academic european. Reformarea învăţământului superior de cultură fizică este determinată de factori obiectivi, precum: specificul dezvoltării economiei naţionale, cerinţele pieţei forţei de muncă, condiţiile de integrare socială prin diferite profesii, tradiţiile învăţământului universitar din Republica Moldova, tranziţia la o economie a cunoaşterii, concurenţa crescândă între universităţi la nivel naţional şi european. În acest context s-au implementat mai multe reforme educaţionale, precum: organizarea învăţământului superior de cultură fizică pe cicluri şi elaborarea noilor programe de studii; aplicarea sistemului ECTS; asigurarea calităţii studiilor; constituirea structurilor de management al calităţii; elaborarea de politici şi programe de mobilitate academică. Concluzii şi recomandări. Strategia de dezvoltare a învăţământului superior de cultură fizică şi sport din Republica Moldova are la bază următoarele principii: realizarea unui învăţământ de profil echilibrat prin descentralizare; corelarea sistemului de învăţământ de cultură fizică din Republica Moldova cu sistemele europene de învăţă¬mânt; armonizarea, compatibilizarea calificărilor/competenţelor conferite/formate cu cerinţele pieţei naţionale şi europene; dezvoltarea relaţiilor dintre universitate şi agenţii economici, culturali, sportivi şi ai societăţii civile; planificarea schimbărilor şi acordarea unui timp de răspuns suficient de lung, pentru ca universitatea să poată reac¬ţiona la intervenţiile determi¬nate de implementarea unor noi politici; încurajarea parteneriatelor dintre componentele sistemului de învăţământ superior şi/sau cele ale sistemului de cercetare ştiinţifică, mergând de la cooperări simple, stabilite în ve-derea realizării unor obiective limitate, până la fuzionarea completă în mari instituţii de învăţământ şi cercetare, capabile să facă faţă concurenţei tot mai puternice de pe piaţa educaţională europeană sau globală.
Calugher.pdf
pdf